Προσωπικό

Μέλη εργαστηρίου

Δρ Κωνσταντίνος Κακούλης
Καθηγητής

Δρ Παναγιώτης Κυράτσης
Αναπληρωτής Καθηγητήςkyratsis.com

Δρ Νικόλαος Ευκολίδης
Επίκουρος Καθηγητήςefkolidis.eu

Αθανάσιος Μανάβης
Μέλος Εργαστηρίουmanavis.eu

ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Πρόδρομος Μηνάογλου – minaoglou.com
Λάζαρος Φιρτικιάδης – firtikiadis.com